Đào tạo chuyển đổi số cho 600+ CBQL tỉnh Thái Nguyên

Khách hàng
1
Dịch vụ
Ngày
07/12/2022
Đội ngũ
Giảng viên CNTT

DỰ ÁN LIÊN QUAN

Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao nhận thức và ứng dụng chuyển đổi số[...]
top