Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm của ICTU

Ở đây, quý khách hàng có thể tra cứu bất kỳ hướng dẫn sử dụng của một tính năng nào trong các sản phẩm mà chúng tôi đã cung cấp, nếu không tìm thấy vui lòng đặt câu hỏi, chúng tôi ở đây sẵn sàng giải đáp…

HƯỚNG DẪN MỚI

Hướng dẫn sinh viên thao tác chức năng Bài tập trắc nghiệm
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên các thao tác trên chức năng bài tập trắc nghiệm.
Hướng dẫn sinh viên thao tác chức năng bài tập tự luận
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên các thao tác chức năng bài tập tự luận.
Hướng dẫn sinh viên thao tác trên lớp học phần
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên các thao tác trên lớp học phần.
Hướng dẫn sinh viên thao tác chức năng nhóm học tập
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên các thao tác chức năng nhóm học tập.
Hướng dẫn sinh viên thao tác chức năng thảo luận
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên các thao tác chức năng thảo luận.
Hướng dẫn sinh viên đăng nhập lần đầu
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên thao tác đăng nhập lần đầu.
top